บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


 นายอรรถกฤต  จันทร
    - เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กำลังศึกษา)
    - ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557
    - Certificate II (Housekeeping Division), ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional, Ministry of             Tourism & Sports and Bangkok University, Thailand, 2015

  โทร : 02-1601537
  โทรสาร : 02-1601535
  e-mail : auttakrit.ju@ssru.ac.th