หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน
โครงการอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน

admin thai
2020-11-23 12:28:00


เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา TIM๑๔๐๗ อุตสาหกรรมการบินในหัวข้อเรื่อง“อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินสำหรับการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin CREW)” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะของวิชาชีพเพื่อสอดรับกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านการบริการตามหลักปรัชญาของหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยงและประชุมสัมนา ๓๗๒๗ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพีรสรรค์ อุดมวัฒนาพรและคุณพิมพ์ใจ วิเศษสฤษฏ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้