หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประมวลภาพพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin thai
2020-11-23 12:29:44

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตเกียรตินิยมและบัณฑิตทุกท่าน ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา หลำศิริ ที่ได้รับรางวัลเข็มทองคำคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์และรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ ๑ สูงสุดของคณะฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๘๘