หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานแสดงนิทรรศการการจัดการอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานแสดงนิทรรศการการจัดการอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

admin thai
2020-11-23 12:38:58

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดงานแสดงนิทรรศการการจัดการอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบชุมชนท้องถิ่น ๑๖  ชุมชน ทั่วประเทศไทย และการจัดแสดงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด SONGKRAN LOCAL FOOD ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาFSI๒๒๐๑ การจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและรายวิชาFSI๒๒๑๐ บาร์และเครื่องดื่ม เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม