หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการ " ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ "
โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการ " ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ "

admin thai
2020-11-23 12:29:28

   เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ " ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ และสอดรับกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านการบริการและการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักตามหลักปรัชญาของหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยงและประชุมสัมนา ๓๗๒๗ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.เนตรนภา เหลืองสอาด หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก กล่าวเปิดการอบรม และ อ.ณัฐพล เปรมจิตร์ (ครูพี่โน๊ต) รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้