อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
   อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสอาด
    - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - วท.ม. (การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2550
    - ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2542

  โทร : 02-1601536
  e-mail : natenapa.lu@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/natenapa_lu/

    อาจารย์ ดร.สริตา  พันธ์เทียน
    - ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561

    - M.A. (International Hotel and Tourism Management) Schiller International University, England. ค.ศ.1999
    - ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2539

    - Cert. in Hospitality Education (SCHE) Swiss Hotel Management School, University Centre, Leysin,               Switzerland
    - Cert. in E-Learning Program St. Leo International College, Melbourne Australia
    

  โทร : 02-1601532
  e-mail : sarita.pu@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/saritra_ba  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ฤทธิชัยฤกษ์
    - รองประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - MSc (Tourism and Hospitality Management), Bournemouth University. ค.ศ.2002
    - ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2539

    - Cert. in Hospitality Education (SCHE) Swiss Hotel Management School, University Centre, Leysin,               Switzerland
 

  โทร : 02-1601533
  e-mail : alisa.ri@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/alisa_ri  อาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา, (กำลังศึกษา)

    - ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556
    - บธ.บ. (บริหารธุรกิจโรงแรม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2540

    - Cert. in E-Learning Program St. Leo International College, Melbourne Australia

  โทร : 02-1601533
  e-mail : pimnapat.pa@ssru.ac.th, md_ant@hotmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pimnapat_pa/


  อาจารย์โสภาวรรณ  ตรีสุวรรณ์
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
   
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2550
    - บธ.บ. (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2545


  โทร : 02-1601534
  e-mail : sophawan.tr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sophawan_tr/   อาจารย์ ดร.นรินทร์  ยืนทน
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - 
ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2563
    - ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552
    - ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2549


  โทร 
02-1601533
  e-mail
narin.yu@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/narin_yu/


  อาจารย์อรนพัฒน์  เหมือนเผ่าพงษ์
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - 
บธ.ม. (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
    - ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2549  โทร : 02-1601533
  e-mail : onnapat.mu@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/onnapat_mu/